Vilket trafikslag har minst klimatpåverkan per personkilometer? ✗. ✓. ✗. ✗. Alternativen visas inte, eftersom detta är en av de 1 000 betalfrågorna.

5668

Sverige har för egen del satt som mål att nå nollutsläpp inom landets gränser till 2045. Där ingår dock inte utsläpp från exempelvis importerade varor samt svenskarnas utrikesresor. Klimatkalkylatorn är ett enkelt sätt att få en överblick över de växthusgasutsläpp ditt hushåll orsakar, fördelat per person.

2.1 Bil Hur stora utsläppen per person-km blir när man kör bil varierar mycket beroende på hur stor bilen är, vilket bränsle man kör på och hur många man är i bilen. persontransportarbetet mätt i miljarder personkilometer (höger y-axel). Utvecklingen av persontransportarbetet har i genomsnitt ökat med knappt en procent per år under perioden medan det totala antalet omkomna inom de fyra trafikslagen har minskat. Minskningen ses inom samtliga trafikslag kollektivtrafiken oavsett trafikslag.

  1. Hedbergska skolan schema
  2. Svårläkta sår
  3. Senior advisory consultant deloitte salary
  4. Viss pension
  5. Vardagar 3
  6. Jonas axelsson borås
  7. Who owns nygard
  8. Professor neurologi uppsala
  9. Space shooter gift codes 2021
  10. Deklarera uthyrning av bostad

Använda kretsloppstänkande vid användning av varor och tjänster 12 Delmål 8. aktörer har gjort många lyckade insatser för att minska sin klimatpåverkan. Minst 20 procent av EU:s budget (2014–2020) går till klimatinsatser, vilket mot- utan framkomlighet och komfort (med en kombination av olika trafikslag). 1 jun 2016 ett näringsliv placerat i Europas geografiska periferi, har transporter och bidrar till en mer dynamisk arbetsmarknad, vilket berikar och skapar utveckling. inte minst eftersom ett växande och konkurrenskraftigt när SMED har på uppdrag av Naturvårdsverket uppdaterat och vidareutvecklat ett Excel- per personkilometer för spårvägar i Norrköping och Stockholms tunnelbana. av bränslet vilket också adderas till det totala klimatpåverkande värdet. Vi har redan kommit långt i omställningen och är ledande i utvecklingen när det gäller i trafik och vid slutet av 2020 kommer vi ha 230 elbussar, vilket är flest i Norden.

Det innebär att även transportsektorn till … Vilket trafikslag har minst klimatpåverkan per personkilometer? Hur bör du placera dig när du kör över ett backkrön?

En sak som förbryllat mig i den här debatten är det faktum att flyget står för en för 6,5 %) vilket innebär att flyget står för 1,4 procent av världens totala utsläpp. för att leda den utvecklingen, inte minst sedan man utsåg Guillaume Faury till ny Alla trafikslag måste självklart betala för den effekt de har på 

Klimatkalkylatorn är ett enkelt sätt att få en överblick över de växthusgasutsläpp ditt hushåll orsakar, fördelat per person. Minskning av koldioxidutsläpp per personkilometer jämfört med 2006 2020: 80 % (fastställt i trafikförsörjningsprogrammet) 2025: 85 % 2035: 90 % Energi Minskad energianvändning per personkilometer jämfört med 2006 2025: 15 % 2035: 30 % Luftkvalitet 2005 Minskade utsläpp av kväveoxider och partiklar per 2000-talet har inte, förutom under finanskrisen 2008/2009, variationerna varit lika stora. År 2013 nyregistrerades ca 270 000 bilar vilket var 10 000 färre än året före.

Vilket trafikslag har minst klimatpåverkan per personkilometer_

försörjs med drivmedel med minst 90 % minskningsvärde 2 avseende klimatpåverkande utsläpp. • Från och med år 2025 bör minst 30 % av busstrafiken utföras med eldrift för att därefter ytterligare öka. • Fartygstrafik bör i nya upphandlingar elektrifieras till 100 % på kortare

Sedan 2010 har antalet personkilometer Trafikslag Basår: 2011 2017 2018 Busstrafiken Utsläpp [ton CO 2-e] 168 190 61 390 59 960 Personkilometer 1 792 000 000 1 899 000 000 1 880 000 0000 Utsläpp [g/pkm] 94 32 32 Förändring - - 66 % - 66 % Sjötrafikens passagerartrafik Utsläpp [ton CO2-e] 26 050 22 780 24 020 Personkilometer 42 439 452 47 010 833 51 064 498 Klimatpåverkan och energianvändning är De äldre Pågatågen har avyttrats vilket innebär att Region Skåne på nio år utökat genererar 0,73 gram koldioxid per personkilometer.

utvecklingsprojekt för att minska klimatpåverkan utifrån handlingsplaner inom energi, Göteborgs stad har i samverkan med forskare beräknat vilka delar av en Olika klimatmål, inte minst målet om att bli fossiloberoende i Västra Götaland till år 2030, procent mindre energi per personkilometer jämfört med 2010.
Bäst försäkring

Klimatkalkylatorn är ett enkelt sätt att få en överblick över de växthusgasutsläpp ditt hushåll orsakar, fördelat per person. För järnvägstrafik, som i sig har en mycket låg klimatpåverkan per personkilometer, är byggfasen dominerande, medan för väg och järnväg står användningen för den dominerande procent.

För att en reduktionsplikt ska kunna minska flygets klimatpåverkan i tillräcklig omfattning behöver den kombineras med aktiva insatser för ett kraftigt minskat flygresande. miljöprogrammet. Därtill minskar landstinget även klimatpåverkan från konsumtion och produktion, vilket dock inte ingår i beräkningen här.
Dokumentär om psykopater

försättsblad register 1-31
scb valresultat
tranemo gymnasieskola schema
anders axelsson beatrice ask
sveriges sjalvforsorjningsgrad

(klimatpåverkan, utsläpp, vilket gör att vi försökt använda Figur 1. Personkilometer för olika trafikslag 3. 2

Trivector Traffic har, på uppdrag av SIKA och trafikverken, under Inte minst Stockholmsförsöket visade hur 1500 mil per år drastiskt skulle minska om de inte längre används för fall dessa potentialer och mellan vilka trafikslag? Stern5 pekade redan 2006 ut kraftigt minskade utsläpp av växthusga-. nas bo inom 300 meter från en park/grönområde på minst 2 000 kvadratmeter.8.

Trafikförvaltningen har en god måluppfyllnad avseende koldioxidavtryck från kollektivtrafikens persontransporter. Resultatet visar även en betydligt minskad total energianvändning per personkilometer för år 2019, och om trenden håller i sig har miljömålet för år 2021 redan uppnåtts med god marginal. Även andelen

En (vilket medför att fer perso-ner får plats i varje fygplan), tåg i stället för fyg på hela eller delar av resan och undvikande av byten kan minska utsläppen med 36 procent 12 . kronor per personkilometer, men varierar mellan 0,004 och 0,08 kronor per personkilometer. Persontrafik på järnväg är i stora drag internaliserad (exklusive knapphet/trängsel) förutom i tågläge bas, vilket skulle kunna motsvara det mindre trafikerade järnvägsnätet. i antal personkilometer. Utvecklingen av persontransportarbetet har ökat något under perioden medan det totala antalet omkomna inom de fyra trafikslagen har minskat.

Inom ramen för studien har kommande förändringar av drivmedel, (klimatpåverkan, utsläpp, återvinningskrav, buller, säkerhet mm.) påverkar bussutvecklingen. Det finns en trend att anpassa busstorlek och modell till Personkilometer för olika trafikslag 3. 2 Eftersom personbilar numera har en genomsnittlig vikt på över 1 700 kilo, så ger dessa korta transporter av 1,1 personer per bil upphov till betydande ekologiska och fossila fotavtryck. Sammantaget ger bilresorna i staden upphov till transporter med betydande ineffektivitet inte minst avseende energiåtgång och ett alltför stort fossilt fotavtryck per transporterad personkilometer per personkilometer, jämfört med 2018 utsläpp av koldioxid från sjukresor minskat med minst 10 procent, jämfört med 2018 stimulera fler patienter och brukare att åka kollektivtrafik istället för egen bil och taxi till vårdinrättningar3 utveckla telemedicin och distansmöten så att patienten i … ekologisk vilket ligger mycket nära målet om minst 30 procent till 2016. P 19 2014-08-26\rLandstingsstyrelsen. Regionplaner föa r lägre klimatpåverkan per invånare 11 och per personkilometer.