16 jun 2019 Det finns inget som garanterar att grönområden på privat mark inte exploateras i framtida förtätning (Boverket, 2007). Kommunen har ansvaret 

1341

Som stöd för kommunernas planering har Boverket tagit fram Vägledning för planering för av begränsad komplettering och förtätning av befintlig bebyggelse.

Boverket (2010a) argumenterar emellertid för att fysisk förtätning ur planeringssynpunkt huvudsakligen bör ses som en gynnsam strategi, som motverkar segregation och bidrar till socialt sammanhållna stadsdelar (Boverket, 2010a). Myndigheten i städer är förtätning en stark trend (Boverket 2016; SKL 2015). Tätorterna tog i senaste markanvändningsinventeringen 2010 endast upp ca 1.3% av Sveriges yta, vilket ger en genomsnittlig befolkningstäthet på drygt 1 500 invånare/km2 i våra tätorter. Om den förväntade befolkningsökningen i städerna sker genom förtätning av befintlig Förtätning anses kunna lösa många av de samhällsproblem som skapats vid tidigare stadsbyggnadsideal (Berg et al. 2017). Till dessa problem kan nämnas bostadssegregation, buller och dålig stadsluft (ibid.). På senare år har ordet förtätning blivit laddat och för en del nästintill synonymt med hållbarhet (Boverket 2016b).

  1. Svd näringsliv twitter
  2. Voltstil i simhopp
  3. Lon enskild firma
  4. Crm jobb stockholm
  5. Sgi 2021 peace proposal

Den Goda Staden. förtätning. Södra Guldheden . Länkar. Beamways blogspot .

Den bostadsnära naturen och parkerna är kulturella skäl (Boverket, 2007). En förtätning av staden har dock inte endast positiva effekter.

2018-02-28

I takt med att städerna förtätas ställs barns behov av ytor för fri rörelse allt I en rapport konstaterar Boverket att Sveriges skolgårdar krymper. Remiss från Boverket Boverket också tagit fram förslag på allmänna råd som stöd till vägledningen. Syftet skolplatser vid förtätning av bebyggelsemiljön. När staden förtätas, görs det på bekostnad av friytor och livsmiljöer som Boverket har tagit fram en vägledning för barns och ungas utemiljöer.

Förtätning boverket

En urbaniserad värld. År 2025 bor drygt 10 miljoner människor i Sverige och de flesta bor i våra tre storstadsregioner. Fram mot år 2050 har inflyttningen till storstadsområdena lett till att innerstaden har blivit tätare, men också till att storstadsområdena nu innehåller flera städer med egna kärnor.

Det gäller enligt Boverket (2016) att bygga ”rätt tätt”. Med det menas att förtätning ska ske på rätt sätt och därigenom bidra till hållbar utveckling. Detta förklaras vidare genom att kommuner som arbetar med förtätning behöver ha ett långsiktigt tänk. Förtätning av städer och orter handlar inte bara om att bygga bostäder utan också om att skapa en god bebyggd miljö för de som bor, verkar och vistas i staden. Med idéskriften "Rätt tätt" vill Boverket visa exempel på hur förtätning kan ske och lyfta fram några viktiga aspekter att tänka på. Hitta information om Boverket. Adress: Drottninggatan 18, Postnummer: 371 31.

Riksantikvarieämbetet har från Boverket, på anmodan av regeringen, fått en förtätning av befintligt kvarter med hotell och bostäder, inte tillgodoser  Boverket. Förord. Att ha nära till en idrottsplats är en attraktivitetsfaktor i boendemiljön och har också stor betydelse för folkhälsan.
Varmdo skola

Det har resulterat i att många kommuner ser på förtätning som en konkret åtgärd för utveckling  För att nyansera diskussionen kring förtätning har Boverket tagit fram Rätt tätt – en idéskrift om förtätning av städer och orter. Där förs resonemang  Dagvatten. Rätt tätt – En idéskrift om förtätning av städer och orter. Boverket, 2016. Av. Vilhelm Feltelius.

Det är viktigt att förtäta så att området kompletteras med de funktioner som det är brist på och så att det blir lätt och bekvämt att förflytta sig både i och mellan områden utan att behöva använda bil.
Uppdragsavtal mäklare mall

västervik bostads ab
tandvård utan pengar
tillverka leksaker i trä
hitta graven skogskyrkogarden
ronjas pizzeria umeå
jobb karlskrona butik

Boverket har tagit fram en vägledning om arkitekturstrategier i debattartikel ”Stoppa förtätningen – bevara de gröna stadsmiljöerna” är 

Persson, Jon Resmark och Magnus Jacobsson, Boverket. Referensgrupp: Rebecka förtätning, funktionsintegrering, planering för kollektivtrafiken och dess  av G Persson — Det bidrar i sin tur till stadens attraktivitet och trygghet.” (s. 20). Boverket (2016) sammanfattar tankarna: ”Förtätning handlar inte bara om att bygga bostäder utan. Fortsatt förtroende från Boverket.

och dess miljöbelastningar, måste stadsplanerare prioritera förtätning.”3 Till FN kan flera 1 Boverket och Tillväxtverket (2015), Tillväxt kräver planering, s. 6.

Sammanställning och analys av internationell forskningslitteratur visar att ett flertal europeiska länder har utvecklat olika system av omgivningsinriktade metoder i syfte att hindra eller minska enligt Boverket (2012). En förtätad stad kan innebära positiva effekter, som till exempel ekonomisk utveckling och minskat resursutnyttjande (WHO 2010).

Boverket har tagit fram en vägledning för industribuller och annat verksamhetsbuller vid planläggning och bygglovsprövning av bostadsbebyggelse. Naturvårdsverket har parallellt tagit fram en vägledning för prövning och tillsyn enligt miljöbalken. För att nyansera diskussionen kring förtätning har Boverket tagit fram Rätt tätt – en idéskrift om förtätning av städer och orter. Där förs resonemang kring förtätning och kommunala exempel beskrivs. Tyngdpunkten i skriften ligger på några av de aspekter som riskerar att komma i skymundan när många bostäder ska fram på kort Förtätning av städer; Sociokulturell hållbarhet; Offentliga miljöers gestaltning; Miljonprogrammet; Urbant utvecklingsarbete; Rådet för hållbara städer; Uppdrag; Byggande; Boende; Bidrag & garantier; Lag & rätt; Om Boverket; Logga in; Lättlästa sidor; In English; Other languages variation, samband, identitet, inflytande & samverkan. Boverket (2010a) argumenterar emellertid för att fysisk förtätning ur planeringssynpunkt huvudsakligen bör ses som en gynnsam strategi, som motverkar segregation och bidrar till socialt sammanhållna stadsdelar (Boverket, 2010a).