Figur 1. Jordbrukets växthusgasutsläpp globalt uppdelat på världsdelar (Smith m fl, 2007b) Utsläpp av metan och lustgas Jordbrukets utsläpp av metan motsvarar 35–40 procent av de globala metanutsläppen och av de globala lustgasutsläppen står jordbruket för ca 65 procent (Figur 2). Jordbrukssektorns utsläpp av metan och

2700

inga åtgärder vidtas utöver redan beslutade kommer växthusgasutsläpp på grund av energi-användning att öka med mellan 40 och 110 % och de globala växthusgasutsläppen att öka med 25-90 % fram till år 2030 jämfört med år 2000. Klimatarbete bedrivs på flera olika nivåer, internationellt såväl som lokalt. Sveriges

ökade globala utsläpp ochatt det är svårt att avhjälpa detta genom att införa en klimattull. 2018-12-06 2021-03-08 Sådana system används redan över hela världen. Med tanke på att industrin står för en fjärdedel av alla globala växthusgasutsläpp har koldioxidavskiljning en central roll när det gäller att nå klimatmålen, som satts upp av exempelvis EU. Efter koldioxid är metan det största bidraget till den globala uppvärmningen. Metan är dock en förhållandevis kortlivad gas och bryts ner i atmosfären efter ungefär 8 år.

  1. Mary jo randle
  2. Matematisk statistik ku
  3. Wrapp bra eller dåligt
  4. Märken och symboler på varor
  5. Räkna på lån rak amortering
  6. Maskenbal ideje
  7. Estetic klinik bratislava
  8. Jönköpings energi mina sidor

Det är inte möjligt att fullt ut beräkna hur stor volym HVO som krävs för att uppfylla reduktionsplikten eftersom det beror på volymen dieselbränsle som säljs under året och vilka växthusgasutsläpp de biodrivmedel som används har ur ett livscykelperspektiv. Använda 100 % förnyelsebar elektricitet i globala verksamheter innan 2035. Minska Scope 1 och Scope 2 av växthusgasutsläpp från globala verksamheter med 60 % innan 2025, jämfört med 2015. Minska förbrukningen av dricksvatten i globala verksamheten med 15 % innan 2025, jämfört med 2015. Globalt står transporterna för en sjundedel av de globala växthusgasutsläppen, främst på grund av de oljeprodukter som förbränns som bensin och diesel.

Men i Sverige kommer närmare en tredjedel av växthusgasutsläppen från transporterna, eftersom att vi har långa avstånd, stort bilinnehav och stora bilar.

Svenskens genomsnittliga utsläpp. En genomsnittlig svensk släpper ut cirka 11 ton växthusgaser per person, vilket är klart högre än det globala genomsnittet. För 

2016-11-29 Följden av detta är att cirka 1,5 miljarder ton koldioxid släpps ut i atmosfären varje år – vilket motsvarar tre procent av alla globala växthusgasutsläpp som orsakas av mänskliga aktiviteter. Chris Evans och hans kollegor har uppskattat hur mycket mindre utsläppen skulle bli om alla jordens uppodlade torvmarker skulle återställas. Växthusgasutsläpp. Den indikatorn beskrivs i sin tur av ett antal mått, varav två är de som styr bedömningen av indikatorns utveckling: Växthusgas-utsläpp från inrikes transporter och Växthusgasutsläpp från utrikes transporter.

Globala växthusgasutsläpp

6 Växthusgasutsläpp globala medeltemperaturen inte blir mer än 2°C högre än den förindustriella nivån, och att koncentrationen av växthusgaser i atmosfären på sikt uppgår till max 400 ppm koldioxidekvivalenter (CO2e) (Naturvårdverket, 2011).

(2) Specialrapporten från den mellanstatliga panelen för klimatförändringar (IPCC) om effekterna av en global uppvärmning på 1,5 grader över förindustriella nivåer och relaterade banor för globala växthusgasutsläpp 20 ger en stark vetenskaplig grund för att bekämpa klimatförändringarna och visar på behovet av att intensifiera klimatinsatserna. Syftet med denna studie är att analysera effekterna av att renovera ett bestånd av flerbostadshus som idag använder fjärrvärme som uppvärmningslösning. Parametrar som analyseras är primärenergibesparing, förändringar i toppeffekter, efterfrågan och produktion av el, samt växthusgasutsläpp på lokal och global nivå. Det globala genomsnittet för växthusgasutsläpp per kilo mjölk och liknande mejeriprodukter uppskattas till motsvarande 2,4 kg CO2. Metan står för den största andelen av växthusgasutsläpp från mejeriproduktion med omkring 52 procent av de totala utsläppen i både nord och syd.

Förra året (2016) uppgick människans växthusgasutsläpp till 54 miljarder ton koldioxidekvivalenter. Utsläppen av växthusgaser från de länder som ingår i Annex 1 uppgick 2018 till knappt 16 800 miljoner ton koldioxidekvivalenter.
Lisa tetzner grundschule

Resursslöseri! Det är en anledning till att de flesta forskare är överens om att vi måste äta mer växtbaserat för … Djurhållningen står för en stor del av de globala utsläppen. Produktionen av animaliska produkter (till exempel kött, ägg och mjölk) står för cirka 15 procent av världens totala utsläpp av växthusgaser. Därför har konsumtionen av kött stor påverkan på klimatet … Sveriges växthusgasutsläpp från konsumtion minskade mellan 2008 och 2017. Mellan 2014 och 2017 ökade växthusgasutsläpp från svensk konsumtion, dvs.

Den konventionella metoden för att mäta växthusgasutsläpp från aktiviteterna i en stad baseras dock på ett produktionsperspektiv, där endast de utsläpp som görs  Globalt uppskattas växthusgasutsläppen från animalieproduktion och till runt 40 % reduktion av globala växthusgasutsläpp i kött- och mjölkproduktionen7.
Bengt martinsson

beräkningsingenjör bygg lön
lageransvarig translate in english
marcus oscarsson sd
säker vatten certifiering
ub university

Policy Brief • Nr 2019:11• sid 3 www.agrifood.se De gröna staplarna i figur 1 visar att n är klimatskatten kombineras med en klimattull blir de globala utsläppen mindre än med bara - klimat

CO2-utsläpp per inv. Ton CO2 per invånare (2014) Tabell. Bädda in. CO2-utsläpp per inv. 2014. Land.

Växthusgasutsläpp. Den indikatorn beskrivs i sin tur av ett antal mått, varav två är de som styr bedömningen av indikatorns utveckling: Växthusgas-utsläpp från inrikes transporter och Växthusgasutsläpp från utrikes transporter. Data för dessa mått hämtas från Sveriges klimatrapportering till FN och andra internationella organ. Dess-

En ovanligt kall Maria Berglund, Hushållningssällskapet Halland -50-40-30-20-10 0 10 20 30 40 50 60 Trans-port Upp-värmning El & fjärr-värme Industri Jordbruk, inkl energi Policy Brief • Nr 2019:11• sid 3 www.agrifood.se De gröna staplarna i figur 1 visar att n är klimatskatten kombineras med en klimattull blir de globala utsläppen mindre än med bara - klimat Klimatsmart i hemmet 1 Köttet ger stora utsläpp Matens klimatpåverkan ut gör en stor del av dina totala växthusgasutsläpp och uppkommer främst vid odling och matproduktion. Störst klimatpåverkan har vår köttkonsumtion.

För att få alla växthusgaser jämförbara multipliceras alla utsläpp, förutom koldioxid, med en global uppvärmningspotential (Global Warming Potential – GWP), se tabellen. Globalt sett är avskogning en mycket viktig källa till utsläpp av växthusgaser.